Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen uw gegevens gebruikt kunnen worden. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan gewijzigd worden indien er wetswijzigingen plaatsvinden. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja is een praktijk die zich richt op het geven van massagebehandelingen, leefstijladviezen, Dorntherapie, Bach Bloesem remedies en Baunscheidtieren.

Bij het volgen van therapie in mijn praktijk, registreer en verwerk ik persoonsgegevens. Het gaat om de normale persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens, maar ook andere zeer persoonlijk en ook privacygevoelige zaken kunnen aan de orde komen tijdens therapeutische sessies. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.

Voorbeelden van normale persoonsgegevens die ik kan registreren en verwerken zijn:

  • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer;
  • Administratieve gegevens ten behoeve van het opstellen van facturen.

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens die ik kan registreren en verwerken zijn:

  • Informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen;
  • Kenmerken ten aanzien van uiterlijk, karakter, gedrag en dergelijke;
  • Zaken die zeer persoonlijk en privacygevoelig zijn, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie .

Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik om u schriftelijk (in principe per e‑mail) te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie hieronder). Ik verstrek uw gegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin u en ik overeenkomen om de ondersteuning van een andere partij te vragen wanneer dit in het belang is van u en de ontwikkeling van de therapie. Alleen relevante gegevens zullen in dat geval met de andere partij worden gedeeld. Als therapeut ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Grondslag

Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk, en kunt u door middel van ondertekening van dat document aangeven of u hiervoor toestemming geeft. Uw toestemming vormt voor mij een (wettelijk vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming af te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst, noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

In deze wet is vastgelegd dat ik als hulpverlener een bewaartermijn van medische dossiers in acht dien te nemen van 20 jaar. Deze bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier.

U heeft het recht op vernietiging van uw dossier. Dit verzoek dient te allen tijde schriftelijk te worden gedaan. Dit vernietigingsrecht geldt alleen voor gegevens die ik heb opgeslagen in het kader van uw therapeutische behandeling. Financiële en administratieve gegevens vallen niet onder het vernietigingsrecht.

Bewaartermijn

Naast de hiervoor aangegeven bewaartermijn kent ook de belastingwetgeving een bewaartermijn. Zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie 7 jaar te bewaren.

Autoriteit persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Deze zijn sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen. Dat betekent dat ik zorgvuldig om zal gaan met de gegevens die u aan mij verstrekt en/of die ik kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de wettelijke grondslagen. De gegevens worden enkel verstrekt om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren en ik draag zorg aan een goed beveiligingssysteem. Ik nodig u daarom uit, indien u vragen, opmerkingen of wensen hebt, hierover contact met mij op te nemen.

Elektronische beveiliging van uw dossier

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden beheerd in de systemen en software MijnDiAd (praktijksoftware). Met MijnDiAd zijn de afspraken die hierover zijn gemaakt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Graag verwijs ik u voor alle informatie hierover naar de website van MijnDiAd https://www.mijndiad.nl/over-mijndiad/beveiliging-en-privacy/.

De persoonsgegevens die door Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Hosting van e-mail

De e-mail van Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja wordt gehost bij Nabu B.V., Thorbeckelaan 78, 9723 NE Groningen. Wanneer u contact met mij opneemt via e-mail wordt die betreffende e-mail opgeslagen op de mailservers van Nabu B.V. Ook met Nabu B.V. is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de veiligheid van uw persoonsgegevens is geregeld.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

1. Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja.

3. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja heeft verwerkt in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht van uw gegevens. Hierbij dient Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Zie ook de alinea betreffende de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

5. Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vindt dat Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via een e-mail naar [email protected] vanaf het eerder door u opgegeven mailadres. Na telefonische verificatie streef ik er naar om binnen een week aan uw verzoek te voldoen.

Plichten

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die een cliënt dient aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om informatie te kunnen versturen en/of afspraken te maken. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Praktijk voor Natuurgeneeskunde Toraja te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Adres : Smaragdlaan 5
Postcode + woonplaats : 9646 BL Veendam
Telefoon : 06-48120663
E-mail : [email protected]

MEDISCHE DISCLAIMER

Ik, Loes Smid-Usmanij, ben geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Ik zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. Ik adviseer u om bij medische vragen, klachten of symptomen u te wenden tot een medisch- of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen. Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen. In het geval dat de therapeut u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, u te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit ik uit.